Thép tròn trơn (d10-d32)

Thép tròn trơn Việt - Sing tròn, nhẵn là dạng thanh có chiều dài từ 6m đến 8,6m và theo yêu cầu của khách hàng.
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
 
Kích cỡ D10-D32
Tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2018(Việt Nam).
Bề mặt Trơn
1. Cỡ loại, thông số kích thước
Thép tròn, nhẵn có đường kính từ 9 đến 60mm, dạng thanh có chiều dài từ 6m đến 8,6m và theo yêu cầu của khách hàng.
Được đóng bó với khối lượng không quá 5 tấn, sản phẩm được bó ít nhất bằng 3 dây thép hoặc đai.
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
2. Yêu cầu kỹ thuật.
Tính cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
3. Hướng dẫn sử dụng thép
KHI UỐN THÉP


QUY ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG KÍNH GỐI UỐN TIÊU CHUẨN: (GÓC UỐN 1800)
 

Bảng tra đường kính gối uốn
                         D: Đường kính danh nghĩa thanh thép
                         (Nếu đường kính gối uốn nhỏ hơn tiêu chuẩn có thể gây nứt, gãy thép)
Ví Dụ:
A. Thép vằn D20, mác thép CT 51 thì đường kính gối uốn tiêu chuẩn là 3D:3D = 3 x 20 mm = 60 mm.
B. Thép vằn D20, mác thép SD295A thì đường kính gối uốn tiêu chuẩn là 4D:4D = 4 x 20 mm = 80 mm.

KHI CẦN NỐI THÉP
  • Bằng hàn nối:
 

 
Nếu hàn một phía, chiều dài mối hàn tối thiểu bằng 10 lần đường kính thanh thép (Lmin =10D).
Nếu hàn hai phía, chiều dài mối hàn tối thiểu bằng 5 lần đường kính thanh thép (Lmin =5D).
Ví Dụ:
 - Thép đường kính 14 mm, hàn nối 2 phía chiều dài mối hàn tối thiểu: Lmin = 5 x 14 mm = 70 mm.
 - Thép đường kính 14 mm, hàn nối 1 phía chiều dài mối hàn tối thiểu: Lmin = 10 x 14 mm = 140 mm.
 

 
 
  • Bằng nối buộc:
Uốn móc đầu thép để buộc:
+ Thép vằn: không cần uốn móc
+ Thép tròn trơn:
  - Đường kính thanh thép từ 12 mm trở xuống thì đường kính móc uốn bằng 2.5 lần đường kính thanh thép
  - Đường kính thanh thép lớn hơn 12 mm thì đường kính móc uốn bằng 5 lần đường kính thanh thép.
 


CHIỀU DÀI MỖI BUỘC TỐI THIỂU
Được tính theo bảng sau:(D: Đường kính danh nghĩa thanh thép)

Buộc nối thép tròn trơn
Ví Dụ: Thép tròng trơn đường kính 14 mm, đầu thép có uốn móc khi nối để đổ bê tông cột (Chịu nén), chiều dài mỗi buộc tối thiểu là 20D:Lmin = 20 x 14 mm = 280 mm
02083.832.258