Tin tức  Tin nội bộ

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 26/2, đại điện Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina cùng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuôc đảng bộ công ty CP Gang Thép Thái Nguyên tham dự Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến tới 216 điểm cầu trên toàn tỉnh với gần 26.800 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gang Thép

Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của Đảng hiện nay, việc lựa chọn chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với mục đích đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, trở thành nhu cầu tự thân, tự giác, thường xuyên và là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Giáo sư Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề tại hội nghị (Ảnh s.t)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyên đề đã tập trung làm rõ các vấn đề mang tính cốt lõi về quan điểm, tư tưởng, chủ trương và hệ thống giải pháp nhằm học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Gang Thép

Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và quán triệt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương như: Kết luận số 68-KL/TW, ngày 29/12/2023 của Bộ Chính trị “Về việc phát triển quan hệ Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới” ; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị “Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị “Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh s.t)

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, rộng rãi nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh từ trước đến nay, sau hội nghị đề nghị các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch triển khai, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, thể hiện bằng hiệu quả, kết quả công việc cụ thể của từng đảng bộ, đơn vị, cá nhân. Trong đó, tập trung vào: (1) Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ đó nâng cao trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; (2) Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; (3) Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; (4) Thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; kết quả thực hiện các chỉ thị, kết luận của Đảng. (5) Trú trọng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết để việc triển khai thực hiện các nghị quyết ngày càng đi vào chiều sâu, nề nếp và hiệu quả.

 

Hoàng Long

Các tin khác

Thép Việt Sing tham dự Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024 của Công ty CPTM Thái Hưng

Thép Việt Sing tham dự Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024 của Công ty CPTM Thái Hưng

Ngày 23/3/2024, Ban Tổng giám đốc phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức ...
Về suối nguồn cách mạng Pác Bó, nhớ dấu chân Người!

Về suối nguồn cách mạng Pác Bó, nhớ dấu chân Người!

Vừa qua, chúng tôi đã có cơ hội được đến với quần thể khu di tích lịch sử Pác Bó (Cao ...
Thép Việt - Sing tổ chức “Giải chạy tiếp sức nữ lần thứ Nhất năm 2024” và thăm quan học tập “Về thăm suối nguồn Cách mạng Pác Bó”.

Thép Việt - Sing tổ chức “Giải chạy tiếp sức nữ lần thứ Nhất năm 2024” và thăm quan học tập “Về thăm suối nguồn Cách mạng Pác Bó”.

Ngày 08 và 09/03/2024, tại Quảng trường Pác Bó tỉnh Cao Bằng, Thép Việt - Sing tổ chức “Giải chạy tiếp ...
THÉP VIỆT SING HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2024

THÉP VIỆT SING HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2024

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài năm 2024” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, từ ngày 01/3 ...
Thép Việt - Sing tổ chức đào tạo an toàn lao động định kỳ cho nhóm 2 và 4

Thép Việt - Sing tổ chức đào tạo an toàn lao động định kỳ cho nhóm 2 và 4

Ngày 01/3/2024, Công ty Thép Việt - Sing đã tổ chức buổi đào tạo an toàn định kỳ cho người lao ...
THÉP VIỆT - SING TƯNG BỪNG KHAI XUÂN MỞ HÀNG ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN 2024

THÉP VIỆT - SING TƯNG BỪNG KHAI XUÂN MỞ HÀNG ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN 2024

Sáng 19/02/2024, tức 10/01/2024 Âm lịch, ngày vía Thần Tài, Thép Việt – Sing tưng bừng mở hàng khai xuân đầu ...
Thép Việt - Sing dự Hội thảo tổng kết “Thị trường Thép Việt Nam và công tác hoạt động Hiệp hội năm 2023 - Định hướng 2024”

Thép Việt - Sing dự Hội thảo tổng kết “Thị trường Thép Việt Nam và công tác hoạt động Hiệp hội năm 2023 - Định hướng 2024”

Năm 2023 đã đi qua với dấu ấn tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, là nỗ lực rất lớn trong ...
Công đoàn Công ty Thép Việt - Sing tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Công ty Thép Việt - Sing tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trong các ngày 12 và 18 tháng 01 năm 2024, đại diện Công đoàn Công ty Thép Việt - Sing do ...
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2024

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2024

Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2024 bằng hình thức ...
02083.832.258