Tin tức  Tin nội bộ

THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII) diễn ra từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Ảnh sưu tầm)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng. Đại biểu mời dự Hội nghị có 28 đồng chí không là Uỷ viên Trung ương Đảng, gồm: Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông, quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí Chính ủy: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân khu 2, Quân khu 4, Quân khu 9 và các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Sau đây là Thông báo nhanh về các nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị:

(1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; thống nhất ban hành Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 – 2024.

(2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020: Trên cơ sở đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới với tên gọi “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

(3) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận Báo cáo tổng kết và thống nhất ban hành Nghị quyết với tên gọi “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

(4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh: Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới với tên gọi “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

(5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Thảo luận Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết với tên gọi “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nghị quyết đã đề ra 5 quan điểm, 6 mục tiêu, 3 phương châm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ, giải pháp.

(6) Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo thẩm quyền.

(7) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng gồm tiểu ban Văn kiện, tiểu ban Kinh tế - Xã hội, tiểu ban Điều lệ Đảng, tiểu ban Nhân sự, tiểu ban Tổ chức phụ vụ Đại hội.

(8) Công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ như: Bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Thi hành kỷ luật cán bộ.

(9) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương 7) đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII

(10) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tám, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian tới, Đảng ủy công ty TNHH NatSteelVina sẽ triển khai xây dựng Kế hoạch, tổ chức nghiên cứu và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong CNVCLĐ bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động để triển khai thực hiện các nội dung được Hội nghị thông qua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, triển khai thực hiện tại các chi bộ trực thuộc; tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch liên quan đến các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Hoàng Long

Các tin khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 26/2, đại điện Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina cùng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuôc đảng ...
THÉP VIỆT - SING TƯNG BỪNG KHAI XUÂN MỞ HÀNG ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN 2024

THÉP VIỆT - SING TƯNG BỪNG KHAI XUÂN MỞ HÀNG ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN 2024

Sáng 19/02/2024, tức 10/01/2024 Âm lịch, ngày vía Thần Tài, Thép Việt – Sing tưng bừng mở hàng khai xuân đầu ...
Thép Việt - Sing dự Hội thảo tổng kết “Thị trường Thép Việt Nam và công tác hoạt động Hiệp hội năm 2023 - Định hướng 2024”

Thép Việt - Sing dự Hội thảo tổng kết “Thị trường Thép Việt Nam và công tác hoạt động Hiệp hội năm 2023 - Định hướng 2024”

Năm 2023 đã đi qua với dấu ấn tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, là nỗ lực rất lớn trong ...
Công đoàn Công ty Thép Việt - Sing tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Công ty Thép Việt - Sing tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trong các ngày 12 và 18 tháng 01 năm 2024, đại diện Công đoàn Công ty Thép Việt - Sing do ...
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2024

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2024

Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2024 bằng hình thức ...
CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ CÔNG TY TNHH NATSTEELVINA TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ CÔNG TY TNHH NATSTEELVINA TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 với nhiều khó khăn và thách thức đã khép lại, nhưng cũng đã ghi dấu một năm với nhiều ...
ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023

ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023

Sáng ngày 29/12, Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển ...
Công đoàn Thép Việt - Sing tổ chức gặp mặt các tân sinh viên là con CBCNV- CĐV trúng tuyển kỳ thi Đại học năm 2023

Công đoàn Thép Việt - Sing tổ chức gặp mặt các tân sinh viên là con CBCNV- CĐV trúng tuyển kỳ thi Đại học năm 2023

Nhằm động viên, khích lệ và tuyên dương các cháu học sinh đỗ đại học năm học 2023, Công đoàn Công ...
Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUGT, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CP Gang thép Thái Nguyên ...
02083.832.258