Thông báo về việc điều chỉnh giá thép thành phẩm | Ngày 02/03/2020