NGUYỄN NGỌC KHUYẾN

Quản lý vùng

Phụ trách thị trường Bắc Giang – Lạng Sơn

Email: khuyen@natsteelvina.com

Điện thoại: (+84) 2083 833 522