NGUYỄN DUY CƯỜNG

Trưởng nhóm kinh doanh

Phụ trách thị trường Thái Nguyên

Email: ndcuong@natsteelvina.com

Điện thoại: (+84) 2083 833 522