HỒ VIỆT CƯỜNG

Trưởng phòng Kinh Doanh

Phụ trách chung hoạt động Phòng Kinh doanh và Marketing của Công ty TNHH NatSteelVina. Thông tin liên hệ:

Email: hovietcuong@natsteelvina.com |

Điện thoại: (+84) 2083 833 522