TÔ DUY THƯƠNG

Quản lý vùng

Phụ trách thị trường Thanh Hóa – Nghệ An – Quảng Bình

Email: thuong@natsteelvina.com

Điện thoại: (+84) 2083 833 522