Tin tức  Tin nội bộ

Đảng bộ NatSteelVina tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUGT ngày 28/10/2021 của Đảng ủy Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Ngày 13/12/2021, Đảng bộ NatSteelVina tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 với sự tham dự của các đại biểu cấp trên.

 

 

Các đ/c ủy viên BCH đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina

Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, cấp uỷ tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng quy định, thực chất, hiệu quả, cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ NatSteelVina đã nghiêm túc các yêu cầu sau:

Thứ nhất: Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ hai: Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá tổng hợp, đa chiều, theo tiêu chí, từng bước lượng hóa kết quả cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba: Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

Thứ tư: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Cán bộ, đảng viên thuộc diện kê khai tài sản theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai, thực hiện theo quy định về phòng, chống tham nhũng. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị trong Công ty.

Đ/c Lê Khắc Giang – Phó Bí thư đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Khắc Giang – Phó Bí thư đảng ủy đã trình bày bản báo cáo kiểm điểm tập thể của cấp ủy trên tinh thần đánh giá thực chất, hiệu quả, không chạy theo bệnh thành tích. Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu cấp trên góp ý nội dung bản kiểm điểm

Các đồng chí trong cấp ủy cũng như các đại biểu cấp trên đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp ý kiến về những mặt làm tốt, những mặt còn hạn chế, những thiếu sót chưa đề cập đến trong bản báo cáo kiểm điểm.

Đ/c Hoàng Xuân Toàn – Bí thư đảng ủy tiếp thu ý kiến vào báo cáo kiểm điểm tập thể

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Hoàng Xuân Toàn – Bí thư đảng ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong cấp ủy cũng như các đại biểu cấp trên vào hoàn thiện bản báo cáo kiểm điểm tập thể.

Các đ/c đảng ủy viên trình bày bản kiểm điểm cá nhân

Với tinh thần lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân đảm bảo khách quan, thực chất. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 37-QÐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị gắn với nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Mỗi đồng chí trong cấp ủy đã đề cao trách nhiệm, tự giác, thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại cũng như đóng góp ý kiến giúp nhau hoàn thiện hơn trong công tác.

Các đ/c đảng ủy viên tiến hành bỏ phiếu xếp loại tập thể, cá nhân

Sau cùng, các đồng chí trong cấp ủy đã tiến hành việc bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong đảng bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư đảng ủy một lần nữa cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng bộ cấp trên; Tinh thần trách nhiệm, tự giác, thẳng thắn, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại của các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ và xin cam kết đưa ra biện pháp khắc phục tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình để khen thưởng đúng, kịp thời những tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị  - xã hội; Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả đánh giá rèn luyện hàng tháng là cơ sở quan trọng để phân loại chất lượng đảng viên hàng năm; Trong kiểm điểm phải gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và gắn với kết quả hoạt động của tổ chức.

 

Hoàng Long

 

 

 

 

 

 Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tổng kết:

 

Đ/c Vũ Thượng Thư – Phó Bí thư thường trực, CN UBKT ĐUGT Trưởng đoàn đại biểu cấp trên

Đ/c Đào Quốc Hùng – UV BCH ĐUGT, Trưởng Ban Tuyên giáo thành viên đoàn đại biểu cấp trên

 

Các đ/c đảng ủy viên trình bày bản kiểm điểm cá nhân

Các đ/c đảng ủy viên trình bày bản kiểm điểm cá nhân

 

Các đ/c đoàn đại biểu cấp trên lắng nghe báo cáo kiểm điểm tập thể

Các đ/c ủy viên BCH đảng bộ NatSteelVina lắng nghe ý kiến đóng góp

Các đ/c ủy viên BCH đảng bộ NatSteelVina lắng nghe ý kiến đóng góp

Các đ/c ủy viên BCH đảng bộ NatSteelVina lắng nghe ý kiến đóng góp

Các đ/c ủy viên BCH đảng bộ NatSteelVina lắng nghe ý kiến đóng góp

 

Các tin khác

NATSTEELVINA: TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG DỊP TẾT

NATSTEELVINA: TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG DỊP TẾT

Năm nào cũng vậy, không khí rộn ràng dịp tết đến xuân về lại là lúc người lao động hay mất ...
Ban Biên tập website – Dấu ấn 2021

Ban Biên tập website – Dấu ấn 2021

23h 13’ ngày 31/12/2021, chỉ còn có chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới 2022, vậy ...
ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

Chiều ngày 11/01/2022, Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển ...
ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ NATSTEELVINA THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Đảng bộ Công ty TNHH NatSteelVina tham dự hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ ...
NatSteelVina: Chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo đội ngũ

NatSteelVina: Chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo đội ngũ

Để đạt được những thành tựu cũng như vị thế ngày nay của Công ty trên thị trường thép, ngoài sự ...
Thị trường thép Trung Quốc cắt giảm, cơ hội nào cho thép Việt Nam xuất khẩu?

Thị trường thép Trung Quốc cắt giảm, cơ hội nào cho thép Việt Nam xuất khẩu?

Bài 2. Thị trường thép Trung Quốc dù cắt giảm sản lượng mà vẫn hiệu quả, liệu thép Việt Nam có ...
Những dấu ấn NatSteelVina 2021

Những dấu ấn NatSteelVina 2021

Năm 2021 đầy biến động vừa khép lại với nhiều sự kiện và dấu ấn đáng nhớ. Trong điều kiện vô ...
Thép Việt - Sing ra mắt giao diện mới chào năm mới

Thép Việt - Sing ra mắt giao diện mới chào năm mới

Chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập Công ty và chào đón năm mới 2022 cũng là thời điểm website ...
02083.832.258